Pravidla pro chov klubu

Chov v rámci Klubu chovatelů výmarských ohařů zapsaný spolek (dále jen KCHVO) se řídí zejména zákonem č.166/1992 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jejich prováděcími předpisy a předpisy ČMKU, zejména jejím Zápisním řádem a Řádem ochrany zvířat při chovu.

 

K zajištění jednotných podmínek pro chov a s cílem udržet a rozšířit genetickou různorodost.

plemene při zachování genetického a biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro výmarského ohaře tak, jak je popsán standardem FCI č. 99, upřesňují tato pravidla pro chov KCHVO výše uvedené závazné normy.

 

                                                                    čl. 1

Chov v rámci KCHVO je řízený a je umožněn mimo členů klubu i chovatelům nečlenům na základě písemné smlouvy mezi klubem a chovatelem nečlenem.

Chovatel má právo navrhnout libovolný počet krycích psů o v pořadí dle své priority za respektování pravidel pro výběr chovných párů:

 

 1. Budoucí rodiče mohou mít maximálně jednoho společného předka a to:

  - buď každý ve III. generaci

          - nebo jeden partner ve III. a jeden ve IV. generaci

          - a třetí možnost je společný předek ve IV. generaci

Ve všech případech budou tedy mít štěňata minimálně 3 volné generace

 

 1. Společný předek nesmí být známým nositelem dědičně podmíněné vady (kryptorchismus, chudozubost, vady povahy…)

 

 1. Partnery, kteří mají mezi svými předky nositele výše zmíněné vady, vybírat tak, aby je v ideálním případě měl mezi svými předky pouze jeden z nich. Pokud nelze takového jedince nalézt, volit spojení, kde bude mít druhý z páru nositele totožné vady ve III. a vzdálenější generaci.

 

 1. Feny pod 60 cm kohoutkové výšky nekrýt psy s kohoutkovou výškou pod 65 cm.

 

Výběr psů může chovatel ponechat zcela na poradci chovu.

Vhodné psy ke krytí (1-3) při respektování výše uvedených pravidel doporučuje závazně poradce chovu.

Pokud tato pravidla nelze dodržet, rozhodne o výběru partnerů poradce chovu.

Chovný jedinec registrovaný v KCHVO nesmí být registrován v jiném klubu chovatelů.

Pro usnadnění orientace chovatelů je poradce chovu povinen ve své každoroční zprávě zveřejňovat výsledky kontroly dědičnosti formou seznamu chovných psů s jejich vyhodnocením metodou váhy selekce.

 

                                                                           čl. 2

Podmínky pro zařazení do chovu určuje výbor klubu na návrh chovatelské rady.

 

                                                                           čl. 3

Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard výmarského ohaře uvádí jako vady vylučující a s kombinací méně závažných vad, které jsou pro chov nežádoucí. Dále pak jedinci bázliví a agresivní.

Z chovu může výbor vyřadit i chovné jedince, kteří již chovné podmínky splnili, ale kontrolou dědičnosti se prokázalo, že jsou v některém sledovaném znaku výraznými zhoršovateli oproti průměru populace. Vyřazení takového jedince z chovu výbor klubu zveřejní.

 

                                                                           čl. 4

Výběr do chovu provádí členové chovatelské rady určení výborem zpravidla při klubových nebo speciálních výstavách. Podmínkou pro účast ve výběru do chovu je absolvování klubové či speciální výstavy s výsledkem minimálně VD a dosažení věku 12 měsíců. O výběru je pořizován zápis v bonitační kartě. Výsledky výběrů do chovu se zveřejňují na klubových internetových stránkách a ve Zpravodaji.

Úspěšné absolvování výběru do chovu označí poradce chovu (případně jím pověřený člen komise) do PP datem, otiskem razítka „Kandidát chovu“ a svým podpisem.

 

                                                                           čl. 5

Proti nezařazení do chovu je možné podat odvolání, a to ihned po závěru bonitační komisi.

Podání odvolání je podmíněno složením jistiny ve výši 1000,-Kč, která propadá ve prospěch klubu v případě, že bude závěr bonitační komise potvrzen. O odvolání rozhodne většinou všech svých členů výbor. Jeho rozhodnutí je konečné.

 

                                                                            čl. 6

Úspěšné splnění všech podmínek pro zařazení do chovu označí za klub do PP poradce chovu otiskem razítka „Chovné podmínky splněny“, datem a svým podpisem.

 

                                                                            čl. 7

Žádost o doporučení ke krytí feny si chovatel podá u poradce chovu s dostatečným předstihem, tj. minimálně 2 měsíce před předpokládaným háráním. Poradce chovu vystaví doporučení vhodných psů do 2 měsíců od podání žádosti.

Žádost při prvním krytí feny se podává písemně a její součástí je:

 • originál PP
 • oboustranná kopie PP
 • kopie soudcovských tabulek ze zkoušek z loveckého výkonu
 • kopie posudku z klubové či speciální výstavy
 • Kopie dokladu o zaplaceném členském příspěvku.

I při druhém a dalším krytí je možno poslat žádost o doporučení psů písemně nebo elektronicky prostřednictvím klubové aplikace. V případě písemné žádosti se uvádí jméno feny, rok jejího narození a přiloží se kopie dokladu o zaplaceném členství v klubu.

Pokud chovatel navrhuje zařadit do doporučení ke krytí chovného psa ze zahraničí, podává žádost vždy písemně - minimálně 2 měsíce před předpokládaným krytím – a přikládá k žádosti:

 • kopii originálu průkazu původu navrhovaného psa,
 • doklad o chovnosti v zemi, kde je registrován potvrzený na předepsaném formuláři KCHVO ČR, jeho platnost je tři roky,
 • jméno a přesnou adresu majitele navrhovaného psa
 • a kopii dokladu o zaplaceném členství v KCHVO.

 

Zahraniční krytí je doporučeno realizovat pouze se psy v chovu již prověřenými se zkouškou z loveckého výkonu a výsledkem vyšetření na DKK ne horším než B/B.

 

                                                                                   čl. 8

Platnost vystaveného doporučení psů ke krytí je jeden rok od data vystavení.

 

 

                                                                                   čl. 9

Majitel psa, který splnil chovné podmínky zašle poradci chovu:

 • originál PP
 • kopie soudcovských tabulek ze zkoušek z loveckého výkonu
 • kopii posudku ze speciální, či klubové výstavy
 • fotografii formátu10x15cm ve výstavním postoji
 • a doklad o zaplaceném členství v KCHVO.

Poradce chovu po kontrole všech dokumentů posílá originál PP na plemennou knihu k zařazení do seznamu chovných psů. Po obdržení originálu PP s označením „chovný pes“, zašle majitel psa oboustrannou kopii takto označeného PP poradci chovu.

 

                                                                                  čl. 10

Držitel chovného psa může krýt svým psem jen tehdy, předloží-li majitel chovné feny platné doporučení ke krytí. Majitel chovného psa je povinen před krytím zkontrolovat, zda souhlasí tetovací číslo ve slechu feny s číslem zápisu (Člp), uvedeným v doporučení ke krytí.

 

                                                                                 čl. 11

Chovatel je povinen do 10 ti dnů po vrhu, resp. do 75 dnů po nakrytí při nezabřeznutí, odeslat poradci chovu hlášení o vrhu na formuláři, který obdržel spolu s doporučením psů ke krytí.

Do hlášení je povinen uvádět pravdivě veškeré požadované informace.

 

                                                                                 čl. 12

Vznikne-li podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uvedeného spojení, má výbor právo nařídit zkoušku paternity. V případě, že zkouška paternity podezření nepotvrdí, nese náklady na vyšetření klub. V případě, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese veškeré náklady na vyšetření chovatel, a výbor má právo navrhnout s chovatelem zahájit kárné řízení.

 

                                                                                 čl. 13

Pes (VOK) prověřený metodou váhy selekce (3 feny, 9 štěňat), po kterém nebyly zjištěny hrubé vady, může krýt maximálně 4 feny v kalendářním roce (u psů VOD – 3 feny).

Pes prověřený metodou váhy selekce (3 feny, 9 štěňat), po kterém byly zjištěny hrubé vady, může krýt maximálně 3 feny v kalendářním roce.

Pes dosud neprověřený (VOK i VOD) může krýt v kalendářním roce maximálně 3 feny.

Do tohoto počtu se nezapočítávají krytí, ze kterých fena nezabřezla. Počet krytí je povinen si hlídat majitel psa.

V případě překročení povoleného počtu krytí v kalendářním roce bude pes v následujícím kalendářním roce vyřazen poradcem chovu ze seznamu chovných psů.

Pes zařazený do chovu v zahraničí může být využit v našem chovu za život pouze 3krát.

Poradce chovu může povolit z  těchto omezení výjimku, pokud je to v zájmu chovu.

Krytí dvou stejných partnerů lze opakovat pouze 1x, a to jen v případě, že se v prvním vrhu nevyskytly u štěňat dědičné vady.

 

                                                                                čl. 14

Fena smí mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh.

 

                                                                                čl. 15

Pokud fena odchová v jednom vrhu více než 6 štěňat, smí být kryta nejdříve za rok (365 dní) po dni v němž porodila tento vrh. Dodržení tohoto termínu krytí je povinen si hlídat majitel feny.

 

                                                                                čl. 16

Majitel chovné feny je povinen vést si záznamy o krytí a vrzích. Stejná povinnost se týká i majitele chovného psa.

 

                                                                                čl. 17

Chce-li chovatel odchovat vrh štěňat na zapůjčené feně, je povinen předložit při žádosti o doporučení psů ke krytí písemnou smlouvu s majitelem o zapůjčení této feny. Tato smlouva dále obsahuje jméno feny, Člp, rok jejího narození, místo kde bude ustájena v době vrhu a odchovu štěňat, datum vystavení a podpisy obou zúčastněných. Po dobu zapůjčení je ten, kdo má fenu zapůjčenou považován pro účely těchto pravidel za majitele feny se všemi povinnostmi.

 

                                                                                čl. 18

Cílů chovu je možné dosáhnout pouze odchovem čistokrevných štěňat s průkazem původu.

Zjištění, že chovatel produkuje štěňata bez průkazu původu, je hrubým porušením chovatelských zásad a důvodem pro ukončení členství v KCHVO a vyřazení všech jedinců, kteří jsou v majetku vyloučeného člena, z chovu.

Změna majitele chovného jedince není důvodem k novému zařazení do chovu. Chovní jedinci vyloučení z chovu budou uvedeni ve Zpravodaji KCHVO.

Stejný postih hrozí i držiteli chovného psa, který umožní nakrytí feny bez platného doporučení ke krytí.

 

                                                                                čl. 19

Výbor má právo provádět namátkové kontroly vrhů a povinných záznamů o krytí a vrzích.

Kontrolu provádí člen klubu pověřený výborem. O kontrole se provádí zápis, jehož jeden výtisk obdrží chovatel. V případě zjištění hrubých nedostatků, nebo při neumožnění provedení kontroly, může dát výbor podnět ke kárnému řízení.

 

                                                                                čl. 20

Je zakázáno provádět na psech a fenách zákroky k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu vylučující. Jedinci s takovým zákrokem nejsou zařazováni do chovu, nebo jsou po zjištění takové úpravy vyloučeni.

K zjištění, zda nedošlo k nedovolenému zákroku, je majitel psa/feny povinen strpět na svém výmarském ohaři prohlídku nebo zkoušku.

Náklady na ni hradí v případě zjištění porušení pravidel pro chov majitel, v opačném případě nese náklady KCHVO.

 

                                                                                čl. 21

 

Vyšetření DKK psů a fen je dobrovolné a nemá vliv na zařazení do chovu. Výsledek vyšetření klub zveřejňuje.

 

                                                                                čl. 22

Je zakázáno používat k umělé inseminaci jedinců (psů i fen), kteří dosud neprokázali schopnost reprodukce přirozeným způsobem.

 

 

Změny schválené členskou schůzí 13. února 2016 a 11. března 2017.

 

Sponzoři: