Praktický průvodce žadatele

Praktický postup pro žadatele

 Vzhledem ke skutečnosti, že genetický profil výmarského ohaře si může majitel nechat zpracovat i individuálně u jiné genetické laboratoře níže uvádíme praktický postup pro jednotlivé varianty.

 1.  GENETICKÝ PROFIL GENOMIA – odběr vzorku je proveden na klubové akci

Toto je pravděpodobně nejjednodušší způsob, jak nechat svému výmarskému ohaři zpracovat jeho genetický profil.

Klub chovatelů výmarských ohařů bude na svých webových stránkách zveřejňovat seznam klubových akcí, na kterých budou pracovníci genetické laboratoře GENOMIA provádět odborný odběr vzorků. Stačí si vybrat konkrétní akci z uvedeného seznamu a dostavit se se svým výmarským ohařem k odběru vzorku. Majiteli tak odpadá starost i dodatečné finanční náklady na odběrovou soupravu, profesionální odběr vzorku i jeho bezpečný transport do laboratoře.

 • Majitel výmarského ohaře na místě uhradí v hotovosti pouze částku 500,-Kč jako podíl na ceně za zpracování genetického profilu. Celkovou cenu za zpracování genetického profilu platí přímo Klub chovatelů výmarských ohařů genetické laboratoři GENOMIA na základě vystavené faktury za jednotlivé zpracované vzorky. Aktuální zvýhodněná cena pro KCHVO za zpracování genetického profilu činí 950,- Kč./ks. Tato částka je zároveň použita pro výpočet maximální výše finančního příspěvku, který bude Klub poskytovat.
 • Následně pracovníci laboratoře GENOMIA provedou po ověření identity jedince odběr vzorku.
 • Majitel uvede kontaktní údaje, na které mu laboratoř GENOMIA zašle protokol o zpracování genetického profilu. Majitel zároveň udělí souhlas s tím, že protokol bude zaslán i poradci chovu Klubu chovatelů výmarských ohařů pro používání k jeho práci poradce chovu.
 • Majitel výmarského ohaře, který se stane chovným, případně již chovným je, může Klub chovatelů výmarských ohařů požádat o refundaci platby 500,- Kč za podíl na ceně za provedený genetický profil, kterou uhradil v hotovosti při odběru vzorku. Klub provede refundaci platby na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři po doložení a ověření všech rozhodných skutečností. 
 1. GENETICKÝ PROFIL GENOMIA – odběr vzorku si zajistí majitel sám individuálně

V případě, že se nemůžete se svým výmarským ohařem zúčastnit některé z klubových akcí, na které budou pracovníci laboratoře GENOMIA provádět odběr vzorků, můžete si sami provést individuální objednávku zpracování genetického profilu.

Přesný postup, jak provést objednávku, jak jako člen KCHVO uplatnit slevu 10%, vyžádat odběrovou soupravu, ověřit identitu jedince, provést vlastní odběr vzorku a následně jej odeslat do laboratoře najdete přímo na webových stránkách genetické laboratoře GENOMIA ve všeobecných obchodních podmínkách:

https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/ 

 • Majitel výmarského ohaře uhradí plnou ceníkovou cenu https://www.genomia.cz/cz/cenik-sluzeb/ za zpracování genetického profilu přímo genetické laboratoři GENOMIA, a to na základě jejich účetního dokladu. Případně při splnění všech podmínek mu může být přiznána sleva 10% v rámci slevového programu GENOMIA.
 • Klub chovatelů výmarských ohařů poskytne majiteli výmarského ohaře příspěvek na úhradu části ceny za zpracování genetického profilu. Finanční příspěvek bude poskytován na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za zpracování genetického profilu a částkou 500,- Kč, kterou uhradil sám majitel výmarského ohaře. Maximální výše příspěvku bude počítána z aktuální zvýhodněné ceny pro KCHVO, kterou klubu účtuje genetická laboratoř GENOMIA.

Příklad výpočtu:

 1. Aktuální zvýhodněná cena genetického profilu pro KCHVO … .950,- Kč

950 – 500 = 450 maximální výše možného příspěvku

 1. Ceníková cena pro individuální objednávky 1030,-Kč

1.030-500 = 530 – maximálně však 450,- Kč

 1. Ceníková cena po slevě 10% 927,- Kč

927 – 500 = 427 – výše příspěvku 

 • Majitel výmarského ohaře, který se stane chovným, případně již chovným je, může Klub chovatelů výmarských ohařů požádat o refundaci platby 500,- Kč za podíl na ceně za provedený genetický profil, kterou uhradil v hotovosti při odběru vzorku. Klub provede refundaci platby na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři po doložení a ověření všech rozhodných skutečností. 
 1. GENETICKÝ PROFIL z jiné genetické laboratoře

Tuto variantu doporučujeme jako nejméně vhodnou, s ohledem na skutečnost, že výsledný protokol genetického profilu může být zpracován dle jiného systému a nebyl by kompatibilní s ostatními údaji od GENOMIE a tím pádem pro práci poradce chovu nepoužitelný. Nicméně pokud zpracovaný profil bude vyhovovat všem požadavkům poradce chovu, bude Klub chovatelů výmarských ohařů i v tomto případě poskytovat finanční příspěvek a to za shodných podmínek jako je uvedeno v bodě 2, kdy je genetický profil zpracován v laboratoři GENOMIA při individuální objednávce.

 

Sponzoři: