Smlouva o poskytnutí daru

SPONZORSKÁ  SMLOUVA

(dar na přesně určený účel)

 Smluvní strany:

                       Firma

se sídlem      

IČO              

zaps. v OR:

Bank.spoj.:  

Zastoupený:

 

a                   

                       Klub chovatelů výmarských ohařů, zapsaný spolek

se sídlem       ČMKJ - Lešanská 2a, 141 00 Praha 4

IČO                47 92 27 53

Bank.spoj.     1623761329/0800

Zastoupený   ing. Martinem Kočím

   

uzavírají v souladu s § 2055 a násl. občanského zákoníku tuto sponzorskou smlouvu.

 1/ Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného (finančního) daru popis (ve výši) za propagaci společnosti firma u příležitosti       konání oslav 45. výročí vzniku  samostatného KCHVO, pořádaných KCHVO ČR ve dnech ………...

 2/ Shora uvedený dar bude  předán  obdarovanému. (kdy, kde, jak)

 3/ Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně. S darem sponzor spojuje  protislužbu ve formě propagace …firmy/zboží… na oficiálních tiskovinách KCHVO ze strany obdarovaného.

 4/ Obdarovaný přijímá do svého vlastnictví dar a zavazuje se použít jej pouze k účelu, k němuž byl poskytnut.

 5/  Sponzor má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných dokladů osvědčujících užití daru.

 6/  Sponzor má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení        odst. 4 této smlouvy.

 7/  Obdarovaný může na základě rozhodnutí výboru KCHVO vrátit dar sponzorovi v případě, že přijetí daru nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.

 9/  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

 10/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

  

V ………………… dne …………..

                                                                                  Za KCHVO: ing. Martin Kočí, předseda

 

.........................................................                        ................................................................

sponzor                                                                      obdarovaný

 

Sponzoři: