Organizační řád výboru

 

Článek 1

Výbor KCHVO

a) složení výboru KCHVO: Funkce výboru KCHVO: předseda, místopředseda, jednatel, ekonom, hlavní poradce chovu, poradce pro VOD, výcvikář, matrikář, tiskový referent, výstavní referent, skladový referent.

b) řídí činnost KCHVO v období mezi členskými schůzemi

c) přijímá opatření směřující ke splnění usnesení členské schůze

d) schůze výboru svolává předseda klubu dle potřeby

e) písemné pozvánky na schůze zasílá předseda tak, aby byly doručeny nejméně 30 dnů předem

f) výbor se usnáší prostou většinou hlasů, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

g) ze schůzí výboru pořizuje jednatel zápisy, které zasílá všem členům výboru a chovatelské rady

h) přijímá členy klubu

i) plánuje činnost klubu a finanční rozpočet

j) podává návrhy na myslivecká vyznamenání

k) schvaluje čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru

m) schvaluje složení chovatelské rady

n) projednává a schvaluje návrhy chovatelské rady

o) svolává nejméně jednou ročně členské schůze

p) na konci volebního období připraví a svolává volební členskou schůzi

 

Článek 2

Povinnosti funkcionářů klubu

 Předseda klubu:

-        zastupuje klub a jedná jménem KCHVO

-        podepisuje spolu s místopředsedou a jednatelem písemnosti klubu

-        vyřizuje spolu s místopředsedou a jednatelem neodkladné záležitosti, o nichž musí podat zprávu na nejbližší schůzi výboru klubu

-        řídí schůze výboru klubu

-        sleduje a kontroluje plnění usnesení orgánů klubu

-        zodpovídá spolu s výborem klubu za řádné hospodaření s prostředky klubu

-        archivuje dokumenty týkající se jeho činnosti

 Místopředseda klubu:

-        zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti

-        po skončení zastupování je povinen informovat předsedu o všech jednáních a opatřeních, která učinil

-        zastupuje KCHVO v jednání s úřady státní správy a v souvislosti s vedením účtu u banky

-        archivuje dokumenty týkající se jeho činnosti

 Jednatel klubu:

-        vyřizuje písemnou agendu klubu

-        zastupuje spolu s předsedou a místopředsedou KCHVO a jedná jménem klubu, podepisuje spolu s předsedou a místopředsedou písemnosti klubu a vyřizuje neodkladné záležitosti vždy v dohodě s předsedou a místopředsedou

-        zajišťuje konání schůzí výboru a členskou schůzi klubu včetně zpracování zápisu z jednání

-        archivuje dokumenty týkající se jeho činnosti

 Ekonom klubu:

-        sleduje čerpání rozpočtu klubu a podává orgánům klubu zprávy o finančním hospodaření

-        odpovídá za dodržování předpisů a pokynů vydaných pro finanční hospodaření, které sleduje a podává daňové přiznání na finanční úřad

-        vede účetnictví KCHVO, vystavuje příjmové a výdajové doklady sestavuje návrh ročního rozpočtu klubu

-        zajišťuje likvidaci finančních účtů podle rozhodnutí výboru klubu,

-        sleduje placení členských příspěvků

-        archivuje příslušné materiály podle platných předpisů

 Hlavní poradce chovu:

-        řídí chov v rámci KCHVO

-        zajišťuje a řídí činnost chovatelské rady

-        řídí a kontroluje práci poradce chovu pro dlouhosrsté

-        odpovídá za přípravu a průběh výběrů do chovu

-        dává návrhy pro jednání výboru klubu v otázkách chovu

-        sleduje zápisy vrhů do plemenné knihy

-        provádí rozbory výsledků výstav a zkoušek, popř. jarních svodů a na základě těchto rozborů vyhodnocuje chovnou kvalitu jednotlivých chovných jedinců

-        vede evidenci chovných jedinců

-        navrhuje složení chovatelské rady

-        zakládá karty chovných psů a fen VOK

-        dává návrhy výboru klubu na povolení výjimek z pravidel pro chov

-        podává výboru klubu a chovatelské radě veškeré informace o stavu chovu

-        archivuje materiály týkající se chovu VOK

 Poradce chovu VOD:

-        řídí chov VOD v rámci KCHVO

-        odpovídá za přípravu a průběh výběrů do chovu

-        dává návrhy pro jednání výboru klubu v otázkách chovu VOD

-        sleduje zápisy vrhů VOD do plemenné knihy

-        provádí rozbory výsledků výstav a zkoušek, popř. jarních svodů a na základě těchto rozborů vyhodnocuje chovnou kvalitu jednotlivých chovných jedinců

-        vede evidenci chovných jedinců

-        zakládá karty chovných psů a fen VOD

-        dává návrhy výboru klubu na povolení výjimek z pravidel pro chov

-        podává výboru klubu a chovatelské radě veškeré informace o stavu chovu VOD

-        archivuje materiály týkající se chovu

 Výcvikář klubu:

-        zajišťuje přípravu, průběh a vyhodnocení klubových soutěží a zkoušek, případně výcvikové akce včetně splnění ohlašovacích povinností

-        sleduje výkony výmarských ohařů, vyhodnocuje je podle jednotlivých chovných jedinců a výsledky předkládá výboru klubu, zajišťuje jejich zveřejnění v klubovém zpravodaji

-        eviduje a navrhuje udělení vůdcovských odznaků

-        archivuje materiály týkající se výcvikové agendy

 Matrikář:

-        vede přesnou evidenci členů

-        předkládá výboru návrhy na přijetí členů

-        vystavuje nové a přijímá vrácené členské průkazy

-        poskytuje seznam členů ostatním funkcionářům klubu a podává informace o údajích z evidence na vyžádání členů nebo původních členů

-        sleduje jubilea členů a délku členství a navrhuje udělení věrnostního odznaku a čestného členství

-        archivuje členskou evidenci klubu

 Tiskový referent:

-        je odpovědný za přípravu zpravodaje KCHVO, obsah a formu schvaluje výbor

-        zodpovídá za včasné vydávání zpravodaje

-        spravuje klubové internetové stránky, jejich formu a uveřejňované informace v části novinky (aktuality) schvaluje redakční rada ve složení předseda, místopředseda, jednatel, tiskový referent

-        zpracovává jubilejní ročenku klubu, obsah a formu schvaluje výbor

-        archivuje dokumenty týkající se jeho činnosti, včetně klubových zpravodajů a ročenek.

 Výstavní referent:

-        zajišťuje přípravu, průběh a vyhodnocení klubových a speciálních výstav včetně splnění ohlašovacích povinností

-        společně s poradci chovu zajišťuje chovatelské přehlídky

-        archivuje dokumenty týkající se jeho činnosti

 Skladový referent:

-        zabezpečuje uskladnění a přepravu jemu svěřeného majetku KCHVO na klubové akce

-        odpovídá za zabezpečení prodeje upomínkových předmětů klubu

-        archivuje dokumenty týkající se jeho činnosti

 Článek 3

Tento organizační řád byl schválen výborem v srpnu 2013

Sponzoři: