Aktuality

21.04.2019

Informace hlavního poradce chovu

Vážení chovatelé, chovatelky a příznivci plemene výmarský ohař,

     S ohledem na situaci kolem zdravotního stavu našeho plemene, na kterém nám všem záleží, se chovatelská rada dne 28.10.2018 a následně výbor KCHVO dne 30.10.2018 zabýval nevyléčitelným smrtelným onemocněním srdce zvaným dilatační kardiomyopatie (dále jen DCM), viz. článek Zdeny Němcové - Pes s velkým srdcem.

     Výsledky zjištění z vyšetření i informací od chovatelů z posledních dnů a týdnů, kdy se objevují další a další jedinci postižení DCM, nám bohužel ukazují, že jde o rozsáhlejší problém, který nelze řešit náhodným testováním. Tato fakta nás utvrzují v tom, že je nejvyšší čas situaci řešit! Po vyloučení možných vedlejších příčin vzniku onemocnění a potvrzeným onemocněním u potomků již zjištěných postižených jedinců je vysoce pravděpodobné, že toto onemocnění je geneticky podmíněno. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme nečinně přihlížet jak se DCM plíživě a nekontrolovaně rozšiřuje v našem chovu.

     Výbor KCHVO proto dne 30.10.2018 na základě doporučení chovatelské rady jednohlasně rozhodl o tom, že přistoupí k plošnému monitoringu co největšího počtu chovných i nechovných jedinců výmarského ohaře krátkosrstého za následujících podmínek:

 1. Akceptovány budou z důvodu dodržení jednotné metodiky a uzavření dohody o spolupráci s klubem výsledky vyšetření pouze ze dvou pracovišť v ČR:

           FVL Brno Klinika chorob psů a koček – MVDr. Filipejová a kol., tel. pro objednávání: 608 211 415 v časech po-pá 8-15 hod.

           a

           Veterinární klinika Slaný – MVDr. Michal Fiedler, tel. pro objednávání: 606 641 875 v časech po-pá 9-17 hod.

           Respektujte prosím uvedené časy pro objednávání. I veterináři jsou lidé a potřebují si odpočinout. Volat o víkendu kolem oběda nebo mezi 6 – 8 hodinou ranní             není úplně ideální. Počítejte s objednací lhůtou na vyšetření a nenechávejte prosím vše na poslední chvíli.

 1. Každý majitel feny, který bude žádat hlavního poradce chovu o doporučení ke krytí nebo má u poradce chovu zatím nevyřízenou žádost o krytí, předloží se žádostí nebo dodatečně vyšetření na DCM z jednoho ze dvou výše uvedených pracovišť ne starší 2 měsíců. Doporučení ke krytí budou následně vydána pouze klinicky zdravým fenám. Vyšetření se absolvuje pouze před každým vydáním krycího listu. Před krytím se již vyšetření nepožaduje.
 2. Do konce února 2019 mají povinnost absolvovat vyšetření na DCM i všichni chovní psi plemene VOK mladší 10 let na jednom z výše uvedených pracovišť. Platnost vyšetření bude 12 měsíců, potom bude nutné je opakovat. Bez doručení tohoto vyšetření poradci chovu nebude pes doporučován. Nutnost opakování vyšetření vyplývá z možnosti současných vyšetřovacích metod, jak jsou popsány u uvedeném článku.
 3. Poprvé lze vyšetření absolvovat ve stáří 24 měsíců.
 4. Majitelům chovných fen výbor klubu doporučuje již před uvedeným datem vyžadovat před krytím předložení vyšetření chovného psa na DCM z jednoho ze dvou vybraných pracovišť. Klub může garantovat existenci vyšetření u doporučovaných psů teprve u krycích listů vystavených po povinném termínu – konec února 2019. U chovatelů, kteří mají platný krycí list vydaný před 30.10.2018, výbor klubu důrazně doporučuje provedení vyšetření na DCM na uvedených pracovištích před krytím.
 5. Celkové vyšetření dle požadavků našeho klubu stojí na obou pracovištích stejně, a to 2.000 Kč vč. DPH. KCHVO bude přispívat (zpětně proplácet) každému jedinci (chovnému i nechovnému) 1000 Kč na vyšetření DCM na uvedeném pracovišti za předpokladu, že majitel psa/feny na daném veterinárním pracovišti vyplní Informovaný souhlas s poskytnutím výsledků testu klubu a vzorku DNA za účelem dalšího testování genetických příčin DCM určené genetické laboratoři s následnou informací klubu. Žádanka na vrácení 1000 Kč je také na internetových stránkách klubu v sekci dokumenty ke stažení. 
 6. Každému vyšetřovanému jedinci bude v rámci vyšetření odebrán 1 ml krve pro následný genetický výzkum. Na základě celorepublikovému monitoringu velkého počtu jedinců VOK bude moci probíhat v genetické laboratoři výzkum genů a jejich mutací, abychom se pokusili odhalit genetické příčiny a souvislosti vzniku tohoto závažného smrtelného onemocnění.

Vyšetření na DCM se provádí při plném vědomí psa a je bezbolestné. Trvá přibližně hodinu a půl. Majitel před vyšetřením předloží vyšetřujícímu lékaři originál průkazu původu psa/feny a nechá svému psovi/feně zkontrolovat mikročip, případně tetování.  

Je možné vyšetřit i hárající fenu. Nevyšetřují se březí a kojící feny.

Můžete nechat vyšetřit bez obav i staršího jedince – zkušení kardiologové poznají rozdíl mezi stařeckými změnami na srdci a DCM. Čím více vzorků budeme mít k dispozici, tím lépe.

Nemusíte se ani bát, že váš pes/fena, který je zrovna v kondici vrcholového sportovce, bude mít horší výsledek. Námi doporučení kardiologové velice pečlivě a citlivě řeší každého jedince individuálně a v případě podezření na onemocnění srdce Vás s odstupem času vyzvou ke kontrolní návštěvě.

Stanovená vyšetření jsou pro plemeno výmarský ohař dlouhosrstý DOPORUČENÁ.

     Vážení přátele, velice mně mrzí, že na začátku svého působení v roli hlavního poradce chovu vám nepíšu veselejší řádky. Pevně však věřím, že výše uvedené kroky pochopíte a všichni beze zbytku necháme vyšetřit své psy a feny pro dobro věci. Zasadíme se tak o to, aby naše oblíbené plemeno bylo zdravé.

Výmarákům zdar!

             Martin Böhm

Hlavní poradce chovu KCHVO29.12.2018

PF 201903.11.2018

Zápis ze schůze výboru

Na web byl vložen zápis ze schůze výboru, konané dne 30.10.2018 ve Stříteži u Jihlavy. 31.10.2018

Hrajeme o budoucnost aneb DCM v chovu výmarských ohařů

Vážení přátelé, milí kolegové, majitelé a chovatelé výmarských ohařů,

 

chov našeho milovaného plemene se za poslední týdny a měsíce ocitl na poměrně zásadní křižovatce, která nese jméno „dilatační kardiomyopatie“ (DCM). S tímto srdečním onemocněním vás v minulém čísle Zpravodaje podrobně seznámila členka Zdena Němcová – článek k nahlédnutí ZDE.

Zásadní je, že DCM je choroba smrtelná. Kdo z vás již někdy přišel o svého čtyřnohého přítele, určitě potvrdí, jak bolestná událost to je. A v těchto případech majitelé přicházejí o psy v nejlepším (produktivním) věku. Několik měsíců i let je vychovávají a trénují, aby získali loveckou upotřebitelnost, ale psi začnou zakrátko chřadnout a nakonec umírají mnohem dříve, než by si majitelé představovali.

Zákeřnost této choroby, u které se ve velké většině případů předpokládá dědičná příčina, tkví v tom, že se může projevit až v pozdním věku (literatura uvádí nejčastěji rozmezí 4-10 let), kdy již jedinec může být výrazně zapojen v chovu. Často je jediným projevem nemoci náhlá smrt bez jakýchkoliv předchozích příznaků. Tato skutečnost výrazně limituje dopad možných opatření pro eliminaci choroby z chovu.

Dalším problémem je fakt, že u výmarských ohařů dosud nebyla potvrzena konkrétní forma dědičnosti. Avšak že se jedná o problém dědičný, je jasné z následujících dat: v tuto chvíli máme potvrzenu DCM u dvou (bohužel již zemřelých) chovných psů, u 7 jejich potomků, z nichž někteří jsou již také chovní a dokonce již zplodili potomky, a u dvou dalších příbuzných. Dále je DCM potvrzena u matky jedné importované chovné feny. Vzhledem k tomu, že oba zmínění psi byli velmi kvalitní a v chovu hojně využívaní, ale také mladí, takže jejich další potomci by mohli do chovu zasáhnout teprve v příštích letech, je jasné, o jak zásadní a rozsáhlý problém se jedná.

 

 

Výbor a chovatelská rada KCHVO k této situaci nemohou jen nečinně přihlížet. V uplynulých týdnech a měsících především hlavní poradce chovu Martin Böhm, ale i další členové zmíněných orgánů včetně členky DK Zdeny Němcové studovali chorobu, zajišťovali dostupné informace, jednali s odborníky jak v oboru kardiologie, tak genetiky, ale i s činovníky a chovateli dalších postižených plemen, kontaktovali majitele a chovatele VO, u nichž hrozilo zvýšené riziko zavlečení do chovu, atd.  Věříme, že zodpovědní chovatelé a majitelé v našem klubu na tuto situaci nahlížejí stejně jako my. A to hlavně proto, že situace u těch plemen (např. dobrmanů), kde zodpovědní pouze přihlíželi, se za ta léta dostala do fáze, kdy se procento postižených dramaticky přiblížilo stovce a chovatelé se v podstatě smířili s tím, že jim psi budou umírat místo ve 14-15 letech už ve věku 6-8 let… 

   

Velkou naději v boji proti DCM vkládáme do genetického výzkumu, o jehož dojednání se velmi zasloužili členové klubu manželé Štěpánkovi a Zdena Němcová. Jeho výsledkem by v ideálním případě měl být vývoj testu DNA, který by byl schopen (již u štěněte) s vysokou úspěšností detekovat jedince pozitivní na DCM. Tento typ testu byl již v USA vyvinut pro některá další plemena, bohužel výmarským ohařům se dosud nikdo nevěnoval.  Do budoucna by tedy mohl stačit jednoduchý odběr formou stěru sliznice ústní dutiny nebo odběru krve, abychom si mohli být jisti, že se do chovu dostanou pouze zdraví jedinci.

Aby tento výzkum a vývoj testu mohl být úspěšný, je zcela zásadní, aby genetici dostali co největší množství genetického materiálu jak pozitivních (postižených), tak negativních (zdravých) jedinců. Konkrétně to představuje klinické kardiologické vyšetření na předepsaném pracovišti, spojené s odběrem DNA, u desítek výmarských ohařů bez ohledu na příbuznost. A zde potřebujeme vaši aktivní pomoc! Spoléháme na vás, zodpovědné majitele a chovatele, že lékařům a vědcům budete nápomocni, necháte své svěřence vyšetřit a otestovat a umožníte tak kolegům nejen v ČR, ale po celém světě získat kontrolu nad touto chorobou. Výbor klubu se rozhodl pomoci vám v tom formou finančního příspěvku za každé vyšetření, které bude splňovat předepsané podmínky. Co se týče samotného kardiologického vyšetření, je zcela neinvazivní a bez nutnosti anestezie („narkozy“) – pro vašeho psa tedy zcela bez rizika.

 

 

Výzkum samotné DNA  je ale pouze jednou částí genetického bádání. Další částí je práce s rodokmeny, kdy je nutno jednotlivé výsledky „spárovat“ do smysluplného výsledku. Zde bude opět zcela nezbytná spolupráce z vaší strany. Proto prosíme vás všechny, kteří byste nám mohli dodat jakékoliv informace, které by se mohly – i vzdáleně – dotýkat nemocí srdce, abyste tak nyní učinili. Samozřejmě ideální by byl lékařský nález, příp. pitevní zpráva. Jsme si ale vědomi toho, že tyto dokumenty třeba vůbec nebyly zpracovány – jsou to zpravidla těžké životní situace, kdy má člověk zcela jiné myšlenky. Proto prosíme i o informace, že váš pes zemřel v nečekaně mladém věku (pod 10 let)  z nezjištěných příčin. I když se na tomto sdělení jaksi „nedá stavět“, může být cenným střípkem do mozaiky rodokmenů, který pomůže objasnit principy dědičnosti. Předem děkujeme za každou, byť nepodstatně vypadající informaci.   

 

Bohužel, při veškeré snaze a podpoře nemůžeme očekávat, že hmatatelné výsledky genetického výzkumu budou k dispozici v řádu týdnů nebo měsíců. Bude to spíše v řádu několika málo let. Proto je zcela nezbytné přijmout okamžitá konkrétní opatření, která zamezí nekontrolovatelnému rozšíření nemoci. Výbor na návrh chovatelské rady rozhodl, že tím nejdůležitějším v tuto chvíli je dočasné pozastavení využívání v chovu u některých konkrétních jedinců (viz další informace). Upřímně doufáme, že dotčení majitelé přijmou toto opatření s pochopením a že zároveň budou aktivně spolupracovat na sběru materiálu pro genetiky. Jistě nám jde všem především o to, abychom chovali zdravé a silné psy…

                                                                                               Jana Píchová
                                                                                                jednatelka

 

Opatření přijatá výborem klubu 

 

Vážení členové klubu, přátelé výmarských ohařů,

na jednání dne 30.10.2018 se výbor klubu na základě zjištění týkajících se výskytu dilatační kardiomyopatie (dále jen DCM) v chovu výmarských ohařů krátkosrstých v České republice, které shromáždil hlavní poradce chovu za přispění chovatelské rady a některých členů klubu, podrobně zabýval řešením této situace. Zvažovali jsme všechna opatření, která by bylo možné přijmout, abychom výskytem tohoto smrtelného onemocnění v jeho geneticky přenášené formě co nejvíce omezili. Na základě návrhu chovatelské rady se výbor klubu rozhodl přijmout opatření okamžitá, dočasná i perspektivně řešící náš problém.

Kynologické předpisy (Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisního řádu ČMKU) nám nedovolují chovat s jinými než funkčními a dědičně zdravými psy. Přičemž dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní znaky, typ plemena a povahu typickou pro plemeno, který zároveň nemá žádné podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků.

 Výbor klubu proto rozhodl:

 1. ukončit chovnost chovným jedincům, kteří jsou podle veterinárního vyšetření postiženi DCM. Jde o:

Demi Grey Eminence ČLP/VOK/9362/15 a

Dilemma Grey Eminence ČLP/VOK/9363

 1. psům, kteří jsou sourozenci nebo přímí potomci již zemřelých psů, kteří podle veterinárního vyšetření byli postiženi DCM, pozastavit využívání v chovu, protože je vysoce pravděpodobné, že nejsou dědičně zdraví. Pozastavení platí do možnosti prokázání zdraví prostřednictvím genetického testu. Jde o:

Amaretto Marcati Silver Sfinx ČLP/VOK/8916/14, chovného bratra Alfredo Prince Silver Sfinx

Angie Royal Splendour of Diam Weim ČLP/VOK/8335/13,

Almost Heaven of Diam Weim ČLP/VOK/8333/14

a Amber the Jewel of Diam Weim ČLP/VOK/8336/15, chovné sestry Atrey Forever Hero of Diam Weim

Isar z Haluzic ČLP/VOK/9396/15,

Bexly Silver Image ČLP/VOK/9423/17,

Archibald Grey Inspiration ČLP/VOK/9985,

Aron Grey Inspiration ČLP/VOK/9987,

Dante Grey Eminence ČLP/VOK/9359/17, chovní synové Atrey Forever Hero of Diam Weim

Deep Purple Grey Eminence ČLP/VOK/9361/16,

Brena Human Touch ČLP/VOK/9879/17,

Inéz z Haluzic ČLP/VOK/9404,

Brixie Silver Image ČLP/VOK/9430/18, chovné dcery Atrey Forever Hero of Diam Weim.

Výbor důrazně upozorňuje majitele uvedených jedinců, aby se zdrželi krytí v zahraničí, protože by tímto jednáním hrubě porušili minimálně kodex chovatelské etiky FCI.

 1. psům, kteří jsou sourozenci nebo přímí potomci již zemřelých psů, kteří podle veterinárního vyšetření byli postiženi DCM, i při splnění chovných podmínek v budoucnu pozastavit budoucí využívání v chovu, protože je vysoce pravděpodobné, že nejsou dědičně zdraví. Pozastavení platí do možnosti prokázání zdraví prostřednictvím genetického testu. Jde o psy z vrhů:
 • „A“ Silver Sfinx, „A“ From Sandy Lowland, „L“ Shefis, „Ch“ Sachmet, "B" Silesian Weim a „P“ ze Skřivolánů jako sourozenci a potomci Alfredo Prince Silver Sfinx;
 • „A“ of Diam Weim, „D“ Grey Eminence, „I“ z Haluzic, „B“ Silver Image, „B“ z Pluskovečku, „A“ Grey Inspiration, „C“ Silver Image, „E“ z Pluskovečku, „A“ od Dívčího hrádku, „F“ z Pluskovečku jako sourozenci a potomci Atrey Forever Hero of Diam Weim;
 • „A“ Grey bay jako potomci Demi Grey Eminence;
 1. za účelem zjištění co nejpodrobnějšího výskytu psů postižených DCM provádět povinné plošné vyšetření psů zařazených do chovu na určených veterinárních klinikách a vyzvat k dobrovolnému stejnému vyšetření i majitele nechovných VOK a všech VOD. Podrobně viz článek hlavního poradce chovu;
 2. navrhnout a přijmout nové postupy pro zajištění dostatečného množství informací o zdraví výmarských ohařů v České republice;
 3. zahájit spolupráci s vybranými veterinárními klinikami za účelem stanovení přesné metodiky vyšetření výmarských ohařů na DCM a genetický výzkum za účelem možného budoucího genetického testování psů na DCM;
 4. poskytovat příspěvek ve výši 1000 Kč na vyšetření na DCM na veterinárních klinikách určených klubem, pokud bude majitel psa souhlasit s předáním výsledků klubu k využití v boji s touto chorobou;
 5. připravit a předložit členské schůzi změny v Pravidlech pro chov, které podpoří eliminaci DCM v chovu;
 6. Informovat majitele chovných jedinců o rozhodnutí výboru;
 7. Informovat o přijatých opatřeních kluby chovatelů výmarských ohařů v okolních zemích a odborné orgány kynologické unie.

Vážení členové klubu, přátelé výmarských ohařů, věřte, že výboru se uvedená opatření nepřijímala lehce. Jsme však přesvědčeni, že tato opatření jak krátkodobě, tak hlavně z dlouhodobého hlediska pomohou zachovat zdravý chov výmarských ohařů a důvěru v jeho zdraví u široké kynologické veřejnosti.

 

                                                                                                                        Jaroslav Daněk
                                                                                                                       předseda KCHVO

 

Zpráva hlavního poradce chovu - dlouhodobá opatření

Vážení chovatelé, chovatelky a příznivci plemene výmarský ohař,

     s ohledem na situaci kolem zdravotního stavu našeho plemene, na kterém nám všem záleží, se chovatelská rada dne 28.10.2018 a následně výbor KCHVO dne 30.10.2018 zabýval onemocněním dilatační kardiomyopatie (dále jen DCM) - viz článek Zdeny Němcové ve Zpravodaji 1/2018 .

     Výsledky zjištění z vyšetření i informací od chovatelů z posledních dnů a týdnů, kdy se objevují další a další jedinci s DCM, nám bohužel ukazuje, že jde o rozsáhlejší problém, který nelze řešit náhodným testováním. Tato fakta nás utvrzují v tom, že je nejvyšší čas situaci řešit! Po vyloučení možných vedlejších příčin vzniku onemocnění a potvrzeným onemocněním u potomků již zjištěných postižených jedinců je vysoce pravděpodobné, že toto onemocnění je geneticky podmíněno. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme nečinně přihlížet jak se DCM plíživě a nekontrolovaně rozšiřuje v našem chovu.

     Výbor KCHVO proto dne 30.10.2018 na základě doporučení chovatelské rady jednohlasně rozhodl o tom, že přistoupí k plošnému monitoringu co největšího počtu chovných i nechovných jedinců výmarského ohaře krátkosrstého za následujících podmínek:

 1. Akceptovány budou z důvodu dodržení jednotné metodiky a uzavření dohody o spolupráci s klubem výsledky vyšetření pouze ze dvou pracovišť v ČR:

- FVL Brno Klinika chorob psů a koček – MVDr. Filipejová a kol., tel.: 608 211 415, objednání Po-Pá 8-15 hod
- Veterinární klinika Slaný – MVDr. Michal Fiedler, tel.: 606 641 875, objednání Po-Pá 9-17 hod

 1. Každý majitel feny, který bude žádat hlavního poradce chovu o doporučení ke krytí nebo má u poradce chovu zatím nevyřízenou žádost o krytí, předloží se žádostí nebo dodatečně vyšetření na DCM z jednoho ze dvou výše uvedených pracovišť ne starší 2 měsíců. Poprvé je možno absolvovat vyšetření ve věku 24 měsíců. Doporučení ke krytí budou následně vydána pouze zdravým fenám.
 2. Do konce února 2019 pak budou muset absolvovat vyšetření i všichni chovní psi plemene VOK mladší 10 let na DCM na jednom z vybraných pracovišť. Platnost vyšetření bude 12 měsíců, pak bude nutné je opakovat. Poprvé je možno absolvovat vyšetření ve věku 24 měsíců. Bez doručení tohoto vyšetření poradci chovu nebude pes doporučován. Nutnost opakování vyšetření vyplývá z možnosti současných vyšetřovacích metod, jak jsou popsány u uvedeném článku.
 3. Majitelům chovných fen výbor klubu doporučuje již před uvedeným datem vyžadovat před krytím předložení vyšetření chovného psa na DCM z jednoho ze dvou vybraných pracovišť. Klub může garantovat existenci vyšetření u doporučovaných psů teprve u krycích listů vystavených po povinném termínu – konec února 2019. U chovatelů, kteří mají platný krycí list vydaný před 30.10.2018 výbor klubu důrazně doporučuje provedení vyšetření na DCM na uvedených pracovištích před krytím.
 4. KCHVO bude přispívat (zpětně proplácet) každému jedinci (chovnému i nechovnému) 1000 Kč na vyšetření DCM na uvedeném pracovišti za předpokladu, že majitel psa/feny na daném veterinárním pracovišti vyplní Informovaný souhlas s poskytnutím výsledků testu klubu a vzorku DNA za účelem dalšího testování genetických příčin DCM určené genetické laboratoři s následnou informací klubu.
 5. Na základě tohoto monitoringu velkého počtu jedinců VOK bude moci probíhat v genetické laboratoři výzkum genů a jejich mutací, abychom se pokusili odhalit genetické příčiny a souvislosti vzniku tohoto závažného smrtelného onemocnění.

Vyšetření na DCM se provádí při plném vědomí psa a je bezbolestné. Trvá přibližně hodinu a půl. Majitel před vyšetřením předloží vyšetřujícímu lékaři fotokopii průkazu původu psa/feny a nechá svému psovi/feně zkontrolovat mikročip, případně tetování.  

Stanovená vyšetření jsou pro plemeno výmarský ohař dlouhosrstý DOPORUČENÁ.

     Vážení přátele, velice mně mrzí, že na začátku svého působení v roli hlavního poradce chovu vám nepíšu veselejší řádky. Pevně však věřím, že výše uvedené kroky pochopíte a všichni beze zbytku necháme vyšetřit své psy a feny pro dobro věci a zasadíme se o to, aby naše oblíbené plemeno bylo zdravé.

Výmarákům zdar!

                                                                                                             Martin Böhm
                                                                                                 Hlavní poradce chovu KCHVO

 

 11.10.2018

Všestranné zkoušky KCHVO

Uplynulý víkend se konaly Všestranné zkoušky KCHVO se zadáváním titulu CACT. Konaly se na Plzeňku v obci Číhaná. Po celý víkend panovala přátelská atmosféra a dokonalé slunečné počasí. Nastoupilo 14 výmarských ohařů, z toho jeden dlouhosrstý. Zkoušky dokončili 4 psi v I. ceně, 3 ve II. ceně a 4 ve III. ceně. 3 psi bohužel neobstáli.

Vítězem se stal pes VOK Collin Alfa Ori se svou chovatelkou, majitelkou a vůdkyní Simonou Markovou. S výsledkem 478 bodů dosáhli i na titul CACT a ocenění Nejlepší voda. Druhé místo si vybojoval pes VOK Eddy od Márfyho s vůdcem Miroslavem Vargou, a to v I. ceně s 468body a titulem res. CACT. Jako třetí se umístil host ze Slovenska. Chovatel, majitel a vůdce Ján Dinga společně se svým psem VOK Davik Steel-crazy dog získali I. cenu a 465 bodů.

Všem zúčastněným gratulujeme a vítězům obzvlášť. Kompletní výsledková tabulka zde a obsáhlá fotogalerie od Adama Simandela zdeSponzoři: